Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest J. Rada i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Radosnej 8/1B, 60-593 Poznań, zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla Poznania VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000693593, NIP: 7811952436, REGON: 368190410 (dalej: „Kid-Eat.pl”).
 2. Kid-Eat.pl przestrzega przepisów określonych w ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Dane wprowadzone podczas składania zamówienia zostaną zapisane w celu jego realizacji oraz w kwestiach dotyczących administracji księgowej.
 3. Kid-Eat.pl przetwarza dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania Użytkownika) udostępnione dobrowolnie w celu korzystania z Serwisu.
 4. Rejestracja i logowanie Użytkownika w Serwisie lub składanie zamówień oznacza zgodę na przetwarzanie przez Spółkę następujących danych:
  – Imię i nazwisko Użytkownika
  – Imiona i nazwiska dzieci / prawnych podopiecznych Użytkownika
  – Adres e-mail Użytkownika
  – Nazwa placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci / podopieczni Użytkownika
  – Dane/Informacje o dokonywanych płatnościach
 5. Kid-Eat.pl przetwarza dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez siebie usług, w tym: obsługi płatności za złożone zamówienia (jeżeli dotyczy), przekazywania poszczególnym Kontrahentom informacji o zamówieniach oraz ewentualnego zwrotu płatności w przypadku odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania/uzupełniania/uaktualniania, usunięcia wszystkich swoich danych osobowych zgromadzonych w Serwisie, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu zrealizowania uprawnień, o których mowa w zd. poprzednim prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@kid-eat.pl lub samodzielne dokonanie zmian za pośrednictwem założonego w Serwisie konta. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Kid-Eat.pl udzieli odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 7. Kid-Eat.pl nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim i ujawnia je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez nas usług oraz prawidłowego wykonania umów zawartych na podstawie składanych przez Użytkownika zamówień. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
 8. Kid-Eat.pl dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych/przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian.