Regulamin - Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz użytkowników

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy: Użytkownikami Platformy Kid-Eat.pl a Rodzinną Pracownią Kulinarną - Celylią Białas NIP: 7831309614 REGON: 634639719, której przysługują prawa do Platformy Kid-Eat.pl

1. Definicje

Platforma – strony internetowe, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia Spółki, na których Spółka udostępnia Usługi, oparta o Serwis Kid-eat.pl.
Kontrahent – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i podobne produkty, korzystający z usług świadczonych przez Spółkę.
Użytkownik – osoba fizyczna składająca Zamówienie u Kontrahenta za pośrednictwem Platformy.
Oferta – przekazana Spółce informacja o asortymencie produktów oferowanych przez Kontrahenta (napoje, posiłki, desery), które mogą być zamówione przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Kid-Eat.pl oraz zasady jego dostarczania przez Kontrahenta do określonej Placówki oświatowej we wskazanej dacie lub okresie.
Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Użytkownika wobec określonego Kontrahenta za pośrednictwem Serwisu Kid-Eat.pl, skutkujące zawarciem Umowy na wybraną przez niego Ofertę udostępnioną w Serwisie Kid-Eat.pl.
Usługi – czynności świadczone na rzecz Kontrahenta przez Spółkę z wykorzystaniem Platformy, podejmowane w celu umożliwienia Kontrahentowi oraz Użytkownikom zawierania Umów (w tym publikacja Oferty, przekazywanie Kontrahentowi składanych Zamówień i rezygnacji z Zamówień) oraz Obsługa płatności.
Umowa – stosunek prawny zawarty pomiędzy Użytkownikiem, a Kontrahentem na podstawie złożonego Zamówienia, dotyczący jego realizacji oraz dostawy.
Dane Kontrahenta – informacje dotyczące Kontrahenta, w tym, między innymi, dane identyfikujące przedsiębiorcę (w zakresie w jakim dotyczy: nazwa/firma, adres, NIP, numer REGON, oznaczenie sądu rejestrowego, nr KRS) i dane kontaktowe, informacje ogólne, logo, opis, asortyment produktów (dania, dodatki do dań i napoje, w tym skład i składniki dań i napojów), menu, lista Placówek oświatowych związanych z Kontrahentem umowami, grupy Użytkowników, do których kierowana jest oferta Kontrahenta.
Konto: spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej na stronie internetowej www.kid-eat.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę.
Karnet: ewidencja wpłaconych przez Użytkownika środków pieniężnych umożliwiająca Użytkownikowi zapłacenie należności za Umowy.
Placówka Oświatowa: określona szkoła, przedszkole, żłobek, lub inna instytucja, do której Kontrahent dostarcza asortyment produktów (posiłki, napoje, desery) zgodnie z umową zawartą pomiędzy placówką a Kontrahentem.

 

System Płatności Online:
PayPro S.A.z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

2. Dane firmy

Dane teleadresowe Firmy „Rodzinna pracownia kulinarna”:

Rodzinna Pracownia Kulinarna – Cecylia Białas

NIP: 7831309614,
REGON: 634639719

kontakt@kid-eat.pl, czakata@o2.pl

3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Firmę, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność.
 2. Spółka informuje, iż korzystanie z Platformy przez Użytkowników jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszego Regulaminu.
  Spółka świadczy Usługi pośrednictwa w zarządzaniu Zamówieniami Użytkowników wobec Kontrahenta za pośrednictwem Platformy.
 3. Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie.
 4. Spółka nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem Platformy, także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Za prawidłowe wykonanie Umowy odpowiada Kontrahent.

4. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 
Świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz Użytkownika nie jest ograniczone w czasie.
 2. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.kid-eat.pl swojego imienia, nazwiska, telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz indywidualnego hasła. Użytkownik może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
 3. Trwałe usunięcie Konta danego Użytkownika następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres Spółki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kid-eat.pl w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Spółkę.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Spółkę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop za pośrednictwem sieci Internet.

5. Umowa

 1. Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Użytkowników, a wchodzące w zakres niniejszego Regulaminu, są dla Użytkowników bezpłatne.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia są realizowane w dni pracy Placówki Oświatowej, którą wskazał Użytkownik przy rejestracji, standardowo w trakcie trwania roku szkolnego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wskazanych przez daną Placówkę Oświatową.
 4. Zawarcie Umowy pomiędzy Kontrahentem a Użytkownikiem następuje z chwilą złożenia Zamówienia, potwierdzanego przyciskiem „OK” przy kalendarzu. Doładowanie Karnetu nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia.
 5. Realizacja Zamówienia może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po jego złożeniu, w godzinach wydawania posiłków, określonych przez Placówkę Oświatową, z którą Kontrahent jest związany umową.
 6. Rezygnacja z Zamówienia jest możliwa przed rozpoczęciem jego faktycznej realizacji tj. do godziny 24:00 dnia poprzedzającego realizację. W takim przypadku wartość anulowanego Zamówienia zostaje przypisana z powrotem do Karnetu i pozostaje do dyspozycji Użytkownika.
 7. W celu złożenia Zamówienia potencjalny użytkownik Platformy powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  – wejść na stronę www.kid-eat.pl;
  – zarejestrować się poprzez kliknięcie linku ”zarejestruj się” – w przypadku pierwszej rejestracji lub „zaloguj się” – w przypadku każdej kolejnej rejestracji
  – uzupełnić dane (w tym: imię rodzica/opiekuna dziecka, nazwisko rodzica/opiekuna dziecka, nr telefonu, e-mail do kontaktu, wybrane hasło, powtórzenie wybranego hasła, imię dziecka, nazwisko dziecka, wybór szkoły do której uczęszcza dziecko, wybór grupy/klasy do której uczęszcza dziecko);
  – dokonać płatności za pośrednictwem Systemu Płatności Online w celu doładowania Karnetu wykorzystując przycisk „Doładuj Karnet”;
  – zamówić wybrane pozycje menu na wybrany zakres dni w kalendarzu, udostępnione przez Kontrahenta dla wybranej placówki oświatowej;
  – potwierdzić Zamówienie przyciskiem „OK” znajdującym się przy kalendarzu.
 8. Wystawienie faktury VAT za zrealizowane Umowy na rzecz Użytkownika jest możliwe tylko przez Kontrahenta, a nie Spółkę. Wnioski o ich wystawienie winny być składane bezpośrednio do Kontrahenta z wykorzystaniem jego danych kontaktowych udostępnionych na Platformie.
 9. Umowa może być wykonana przez Kontrahenta wyłącznie pod warunkiem podania przez Użytkownika prawidłowych i pełnych danych wymaganych podczas rejestracji.
 10. Kontrahent upoważnił Spółkę do zawarcia umowy z Systemem Płatności Online w celu realizacji płatności dokonywanych przez Użytkowników.
 11. Spółka wskazuje Użytkownikowi, że Kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy 
w przypadku:
  – zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  – przekazania przez Użytkownika nieprawidłowych danych przy rejestracji.
  – braku realizacji płatności za złożone Zamówienie
 12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.

6. Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku reklamacji Użytkownika dotyczącej Usług, Oferty, Zamówienia i realizacji Zamówień, reklamacja winna być przekazana Spółce za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres kontakt@kid-eat.pl lub poczty tradycyjnej.
 2. Po otrzymaniu przez Spółkę reklamacji, o której mowa w ust. a), zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Firma potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Użytkownika na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.
 3. Zwrot niewykorzystanych środków zgromadzonych na Karnecie jest możliwy w każdym momencie na wniosek Użytkownika złożony przez niego w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej na adres kontakt@kid-eat.pl. Wniosek powinien zawierać informacje o loginie i adresie mailowym Użytkownika. Zwrot jest realizowany w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Spółkę na ten sam rachunek bankowy Użytkownika, z którego dokonał płatności.

7. Prawo właściwe i właściwość sądów

 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkowników, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem odnoszące się do realizacji Usług przez Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Rodzinna Pracownia Kulinarna – Cecylia Białas
  NIP: 7831309614
  REGON: 634639719
 2. Spółka przestrzega przepisów określonych w ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Dane wprowadzone podczas składania zamówienia zostaną zapisane w celu jego realizacji oraz w kwestiach dotyczących administracji księgowej.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania Użytkownika) udostępnione dobrowolnie w celu korzystania z Platformy.
 4. Rejestracja i logowanie Użytkownika na Platformie lub składanie Zamówień oznacza zgodę na przetwarzanie przez Spółkę następujących danych:
  – Imię i nazwisko Użytkownika
  – Imiona i nazwiska dzieci / prawnych podopiecznych Użytkownika
  – Adres e-mail Użytkownika
  – Telefon Użytkownika
  – Nazwa placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci / podopieczni Użytkownika
  – Dane/Informacje o dokonywanych płatnościach
 5. Spółka przetwarza dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez siebie Usług, w tym: obsługi płatności za złożone Zamówienia, przekazywania poszczególnym Kontrahentom informacji o Zamówieniach oraz ewentualnego zwrotu płatności.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania/uzupełniania/uaktualniania, usunięcia wszystkich swoich danych osobowych zgromadzonych na Platformie, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu zrealizowania tych uprawnień prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: kontakt@kid-eat.pl lub samodzielne dokonanie zmian za pośrednictwem założonego na Platformie konta. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Spółka udzieli odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 7. Spółka nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim i ujawnia je wyłącznie Kontrahentom w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi oraz prawidłowego wykonania Umów zawartych na podstawie składanych przez Użytkownika Zamówień. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
  Spółka dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych/przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian.

Obowiązuje od dnia 01.09.2017